Twój koszyk jest pusty

Twój koszyk jest pusty

Regulamin sklepu internetowego

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem i administratorem sklepu internetowego Luna Glamour jest Karolina Abramowska prowadząca działalność gospodarczą pod adresem, ul. Kartuska 33. 83-340 Sierakowice.
2. Niniejszy Regulamin Sklepu internetowego określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym Luna Glamour, a w szczególności zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, jak również tryb postępowania reklamacyjnego oraz tryb odstąpienie od umowy przez Konsumenta.
3. Układ graficzny, układ treści, jak i zamieszczone zdjęcia stanowią własność sklepu internetowego Luna Glamour i korzysta z ochrony prawnej na mocy przepisów prawa autorskiego.

2. DEFINICJE

1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca ze sklepu internetowego.
2. Sprzedawca - Karolina Abramowska, z siedzibą przy : ul. Kartuska 33, 83-340 Sierakowice, NIP: 5892062012 , Regon: 387499005 , który prowadząc działalność zarobkową lub zawodową proponuje sprzedaż za pomocą swojej strony internetowej.
3. Towar - rzecz ruchoma, będąca przedmiotem obrotu pomiędzy Sklepem i Klientem, którego warunki sprzedaży określa Formularz Zamówienia.
4. Formularz Zamówienia - usługa elektroniczna umożliwiająca złożenie zamówienia.
5. Konto - usługa elektroniczna z przypisanym loginem i hasłem w której zapisane są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie internetowym.
6. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.
7. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze Sprzedawcą.
8. Newsletter - usługa elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o Produktach, nowościach i promocjach w sklepie internetowym.

3. PRZYJMOWANIE I REALIZACJE ZAMÓWIEŃ

1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pomocą wysłanego Formularza Zamówień, dokonanego za pośrednictwem strony :
3. Zamówienie towarów realizuje się poprzez wybranie Towarów, którymi Klient jest zainteresowany, kliknięcie przycisku "DODAJ DO KOSZYKA", znajdującego się przy opisie Towarów, a następnie, z poziom "KOSZYK", znajdującego się w zakładce Sklepu, wypełnienie Formularza Zamówienia, w tym wyboru formy dostawy i zapłaty bądź wyboru opcji zapłaty przy odbiorze, a następnie kliknięcia potwierdzenia zakupu.
4. Przy złożeniu zamówienia Klient dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia na swój adres e-mailem, podany w Formularzu Zamówienia.
5. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:
• w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze - rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego, po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę.
• w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym - rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty za złożone zamówienia, a na koncie bankowym Sklepu.
6. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą wartość, jaką Klient zobowiązany jest zapłacić.

4. REALIZACJA PŁATNOŚCI

1. Klient ma do dyspozycji następujące formy płatności:
• za pobraniem - przy odbiorze przesyłki;
• Płatność za pomocą systemu szybkich płatności: PayU, Przelewy24, PayPo
2. Po złożeniu zamówienia i nieopłaceniu go w czasie 30 min poprzez udostępnione przez nas formy płatności umowa sprzedaży zostaje rozwiązana z winy Klienta, a zamówienie automatycznie anulowane. 
3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem Klient obowiązany jest do dokonania płatności gotówką przy dostawie.

5. WARUNKI I TERMIN DOSTAWY ZAMÓWIENIA

1. W przypadku wyboru płatności za pobraniem zamówienie zostanie przekazane do realizacji po chwili jego złożenia.
2. W przypadku wyboru płatności przelewem lub kartą płatniczą zamówienie zostanie przekazane do realizacji po chwili uznania wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy.
3. Towary dostarczane są  w terminie od 1 do 3 dni roboczych
4. Towary dostarczane są na wskazany przez Klienta w zamówieniu adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
5. W ramach każdej przesyłki Towaru znajduje się dowód zakupu (paragon lub faktura VAT), oraz druk wymiany/zwrotu towaru.
6. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy mieszczącym się w Sierakowicach przy ulicy Kartuskiej 33.

6. REKLAMACJE I ZWROTY

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi produkt wolny od wad.
2. Wszelkie reklamacje i zwroty należy składać poprzez przesłanie wypełnionego formularza na adres Luna Glamour, ul. Kartuska 33 , 83-340 Sierakowice wraz z potwierdzeniem sprzedaży i dołączonym protokołem reklamacyjnym , które są do pobrania na stronie.
3. Podstawą do zwrotu lub reklamacji jest potwierdzenie sprzedaży lub faktura.
4. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
5. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia żądania przez Klienta.
6. Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla umów sprzedaży, podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej.
7. Zwroty bądź reklamacje wysyłane do siedziby za pobraniem , nie będą przyjmowane.
8. Sklep sprzedaje tylko nowe rzeczy z dwuletnią gwarancją producenta.
7. PRAWO ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1 . Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu do Sprzedawcy.
2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu produktu oraz oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy.
3. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy, zwrócić produkt Sprzedawcy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.
4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności wciągu 14 dni roboczych na konto bankowe wybrane przez Klienta.

8. DANE OSOBOWE

1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
2. Dane osobowe użytkowników serwisu są chronione, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, w najlepszy możliwy sposób, uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby trzecie. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane przez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
3. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez Sklep. Sklep umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składanym zamówieniu.
4. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

© Luna Glamour. All rights reserved.
Powered by Indico - projektowanie sklepów internetowych.